5 lat szkoły- dajemy Rok nauki za 0 złotych

Uczysz się w przyzwoitych warunkach. Masz do dyspozycji sprzęt, który będziesz wykorzystywał w przyszłej pracy ratownika medycznego.
My nie pokazujemy uczniom noszy czy podbieraków na zdjęciach,
my je mamy na wyposażeniu
Dobra szkoła to też dobra opinia o niej. Poszukaj co piszą o szkole, popytaj uczniów.

Przyszły ratowniku, sprawdź szkołę przed podjęciem nauki!

ratownik medyczny dzienny sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4
wysokość miesięcznego czesnego 0 zł 0 zł 200 zł 200 zł

Ratownik medyczny - o szkole dziennej

Zajęcia odbywają się codziennie od godz. 8:00 do 14:00

Policealne Studium Ratowników Medycznych "KADRA" jest szkołą medyczną o uprawnieniach szkoły publicznej.
Od 2003 roku specjalizujemy się w kształceniu ratowników medycznych.
Zajęcia odbywają się w budynku (lewe skrzydło Dworca Świebodzkiego, II piętro) w pracowniach ratownictwa medycznego.

Pracownie i wyposażenie

pracownie pracownie pracownie

Szkoła Ratowników Medycznych "KADRA" dysponuje pracowniami ratownictwa medycznego, medycznych zabiegów ratunkowych, pracowniami anatomii, w pełni wyposażonymi w sprzęt medyczny oraz audiowizualny.

pracownie pracownie pracownie

Posiadamy cały niezbędny sprzęt do nauki. Szkolne manekiny podłączane są do komputera i za jego pomocą możemy symulować różne sytuacje oraz sprawdzić skutewczność działań ratowniczych naszych uczniów. Uczniowie kierunku ratownik medyczny ćwiczą także w realnych warunkach, nawet w karetce.

pracownie pracownie pracownie

Galeria 1       Galeria 2       Galeria 3       Galeria 4

Cykl kształcenia

Nauka w Szkole Ratowników Medycznych trwa 2 lata

 • Stacjonarnym dla młodzieży
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
 • praktyki prowadzone są na terenie wrocławskich szpitali: w III semestrze SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy), w IV semestrze SOR, OIOM (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej), Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Pogotowie Ratunkowe, Straż pożarna, inna wybrana placówka ratunkowa.

Nauka kończy się egzaminem dyplomowym z przygotowania zawodowego.
Egzamin odbywa się na miejscu, ponieważ szkoła ratowników jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Rekrutacja

Aby podjąć naukę na kierunku Ratownik Medyczny nie musisz mieć zdanej matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Rekrutacja trwa do końca sierpnia 2009r. Kandydat na ratownika medycznego składa w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • wypełnia formularz zgłoszeniowy

Praca w zawodzie ratownika medycznego
- czyli co dalej absolwencie?

Jak zdobyć zawód Ratownika Medycznego? Masz dwie możliwości:

 • Ukończyć 2-letnią szkołę policealną kształcącą w zawodzie ratownik medyczny
 • lub 3-letnie studia licencjacie pierwszego stopnia.

Zakres uprawnień zawodowych po ukończeniu szkoły policealnej jest pod względem merytorycznym równorzędny zakresowi uprawnień zawodowych ratownika medycznego, który ukończył studia licencjackie.

W zawodzie ratownika medycznego nie przewiduje się kształcenia na poziomie magisterskim.
Gdzie będziesz mógł pracować jako Ratownik Medyczny?

Po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym otrzymasz tytuł zawodowy ratownika medycznego. Tytuł ten upoważnia Cię do wykonywania zawodu i zatrudnienia w:

ratownicy
 • zakładach opieki zdrowotnej udzielających świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego np.: Pogotowie Ratunkowe, oddziały pomocy doraźnej, ambulatoria, izby przyjęć szpitali
 • służbach interwencyjnych: wojsko, straż pożarna, policja.
 • organizacjach społecznych o paramedycznym profilu ratowniczym: PCK, WOPR, GOPR, PZM
 • ośrodkach szkoleniowych lub samodzielnie prowadzić działalność szkoleniową dla firm i instytucji w ramach szkoleń BHP
 • wewnętrznych służbach ratowniczych zakładów produkcyjnych